กิจกรรมที่1


แนะนำตนเอง

ชื่อ พรทิพย์ ช่วยพูล

การศึกษาชั้นแระถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ปริญญาตรี ราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน บรรจุเป็นข้าราชการ ปี 2536 โรงเรียนนครวิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
ปัจจุบันรับราชการที่โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สังกัด สพม นครศรีธรรมราชเขต 2